کمپرسور دندانپزشکی

کاربردهای مختلف کمپرسور

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ها و گسترش صنایع مختلف ، نیاز صنعت به ابزارهای بادی  نیز افزایش پیدا کرده است و لذا تامین منابع بادی مشاغل مختلف و ابزار ها  از طریق کمپرسور تآمین می گردد . کمپرسور ها در فشار و ظرفیت و اشکال  عملکردی مختلف طراحی و تولید گردیده اند . و بر حسب نیاز مصرف و کاربرد  آنها انتخاب می گردند .در این مقاله سعی شده تا مهم ترین کاربردها و مصارف را معرفی و تعریف نمائیم.