کاور کمپرسور

چگونگی کاهش میزان صدای کمپرسور

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1

کاهش صدای کمپرسور هوا یکی از برنامه هایی است که شاید تا به حال چندین بار به  آن فکر کرده باشید ؛ اما این پروژه را تا به امروز انجام نداده اید. هرچند که شاید کمپرسور هوا به اندازه دیگر دستگاه های نجاری صدای زیاد ندارد ؛ اما  همیشه روشن شدن آن و روشن ماندن در مدت زمان طولانی موجب آزار و اذیت کارگران و اساتید مشغول در کارخانه و کارگاه خواهد شد.